دسته بندی اخبار

اخبار

شهاب سنگ چیست ؟

شهاب سنگ یک سنگ آسمانی است که به زمین افتاده است . در واقع همه اجرام در حال حرکت در فضا که به زمین می افتند، شهاب سنگ نامیده می...